ТРАНСВАГОН АД

Е в р о п р о е к т и

На 30.04.2024г успешно завърши Проектът за изпълнение на енергоспестяващи
мерки и препоръки за икономия на енергия.

Мерките предвиждаха извеждане от експлоатация на енергоемко оборудване
/Вертикален обработващ център "РВ 501.24 ХЕБРОС" и Машина за надлъжно
фрезоване 6М610Ф11/ и доставка и монтаж на нов обработващ център
/ HAAS VF12/50 / със CNC управление от висок енергиен клас.
Мерките по въвеждане на системи за оползотворяване на отпадна топлина.
Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресорните
агрегати, посредством нейното улавяне и използване за темпериране на боите за
нанасяне на лакови покрития.

Общата стойност на Исканото проектно финансиране
(Безвъзмездна финансова помощ) беше 315'580.00лв.
За целта бяха извършени следните дейности по проекта:
- Сформира се екип от специалисти на Трансвагон за работа по проекта.
- Проведе се процедура на избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:
Доставка и въвеждане в експлоатация на вертикален обработващ център в изпълнение
на договор за БФП № BGENERGY-2.003-0005-C01 "Подобряване на енергийната ефективност
в производствените процеси на Трансвагон АД"
- Доставен и монтиран е Вертикален Обработващ Център / HAAS VF12/50 /, представляващ
дълготраен материалeн актив, препоръчан в обследването за енергийна ефективност.
- Изградена е система за оползотворяване на отпадната топлина от компресорната станция.
- Направен беше Одит на проекта.

Информация за Проекта
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7

За проекта в business.dir.bg
За проекта в burgasnews.com
За проекта в 3e-news.net

>