ТРАНСВАГОН АД

ОБЯВИ

Доставка и въвеждане в експлоатация на вертикален обработващ център в изпълнение на договор за БФП № BGENERGY-2.003-0005-C01 «Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на Трансвагон АД» по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата под крепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.


„ТРАНСВАГОН“ АД – гр. Бургас уведомява всички физически и юридически заинтересовани лица за инвестиционното си намерение да кандидатства по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – за саниране на собствена сграда, находяща се на територията на фирмата в Северна промишлена зона, Разтоварна гара „Владимир Павлов“, гр. Бургас.